KANYON YÖNETİM İŞLETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ VE ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.   

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.kanyon.com.tr/bilgi yer alan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından sunulan hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi,  Şirket faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisinde olanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; 

 • Müşterimiz olmanız halinde hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklere katılmanız halinde etkinlik yönetimi ve organizasyonların düzenlenmesi, 

 • Şirketimiz tarafından sunulan kablosuz internet erişim hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması,

 • Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,

 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket’imiz tarafından işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, kioks, mobil uygulama, e-mail, telefon, çağrı merkezi web servis, fotoğraf veya video çekimi ile kablosuz internet ağı; fiziki ortamda elden iletilen formlar ve yüz yüze temas yöntemleriyle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile Şirket’imizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Ayrıca, açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek sizlere sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

 

ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.kanyon.com.tr/bilgi  adresinden ulaşabileceğiniz Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.